Algemene voorwaarden
Betreft: Algemene voorwaarden De zonnepanelen schoonmakers
Datum opgesteld: 1 januari 2022

   Download Algemene voorwaarden – DZS

Algemene voorwaarden – De zonnepanelen schoonmakers

Artikel 1: Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:
– De zonnepanelen schoonmakers: gevestigd en kantoorhoudend te Hellevoetsluis, Kanaalweg Westzijde 19 3221 LK, hierna te noemen DZS. Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee DZS een overeenkomst is aangegaan.
– Partijen: DZS en de wederpartij.
– Dienst(en): De diensten die DZS levert aan de wederpartij.
– Overeenkomst: De overeenkomst tussen DZS en de wederpartij met betrekking tot levering van diensten door DZS aan de wederpartij.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namen DZS.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden al zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Offertes & kostenramingen
3.1 DZS is slechts aan de offertes kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd op regiebasis van €45,- per uur, met een starttarief van € 25,- , tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: Aanbiedingen, duurtijd, tot stand komen en uitvoering van de overeenkomst
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van DZS zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Een overeenkomst tussen DZS en de wederpartij komt tot stand door: (1) het ondertekenen of accorderen van een schriftelijke overeenkomst door beide partijen. (2) door (gedeeltelijke) betaling van de door DZS aangeboden dienst. (3) door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of email. (4) door opdracht of toestemming te geven wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen aan de besproken dienst(en).
4.3 De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven.
4.4 DZS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DZS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Betreft: Algemene Voorwaarden DZS: 1 januari 2022
4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DZS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na het verlenen van de opdracht, aan DZS worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DZS zijn verstrekt, heeft DZS het recht de facturatie van de in de offerte genoemde bedragen te incasseren.
4.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.8 De overeenkomst voor onderhoud, wordt aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden, en wordt automatisch met een periode van 1 (één) jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
4.9 In geval de overeenkomst bepaalde tijd is aangegaan tussen DZS en een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf c.q. onderneming, is tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet mogelijk.
4.10 Opzegging van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
4.11 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door DZS eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.

Artikel 5: Tarieven
5.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten de door DZS gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten.
5.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
5.3 Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, berekend volgens het gebruikelijke uurtarief ad. € 45,- van DZS, met een starttarief van € 25,- geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
5.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
5.5 Bij opdrachten (terugkerende onderhoudsdiensten) met betrekking tot abonnement services zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht door middel van automatische incasso.

Artikel 6: Betaling
6.1 De aanbetaling van 50% op de totale kosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan na het goedkeuren van de offerte tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan DZS de factuurbetaling door middel van een automatische incasso-opdracht af te schrijven van de rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7 dagen na de factuur/ incasso opdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
6.4 Facturering van onderhoudskosten gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso.
6.5 DZS hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
6.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden. Bij het niet voldoen c.q./tijdig bijschrijven door of bij DZS wordt er € 5,- administratiekosten per openstaande factuur in rekening gebracht, bovenop het nog uitstaande bedrag.
6.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van € 40.-
6.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meerdere overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.
6.9 Betaling dient te geschieden binnen de daartoe in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaalde termijn. Als zodanig is sprake van een fatale termijn. Opdrachtgever raakt in geval niet tijdig aan de betalingstermijn wordt voldaan van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.10 Betaling dient te geschieden zonder beroep op verrekening en/of opschorting.
6.11 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft DZS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan het incassobureau. DZS heeft het recht om de resterende termijnen van de onderhoudskosten in zijn geheel op te eisen.

Artikel 7: Verlenging en opzegging overeenkomsten
7.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 1 (een) maand voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
7.2 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is DZS gerechtigd: – de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Wederpartij voldoende zeker is gesteld; en/of – de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. – het recht de resterende termijnen direct op te eisen.

Artikel 8: Opschortingsrecht
1.8 Tenzij de Wederpartij een consument is, doet de Wederpartij afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9: Verrekening
1.9 Tenzij de Wederpartij een consument is, doet de Wederpartij afstand van zijn recht om een schuld aan DZS te verrekenen met een vordering op DZS.

Artikel 10: Verzekering
10.1 De Wederpartij is verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
– Zaken van DZS die bij de klant aanwezig zijn.
– Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
10.2 De klant geeft op eerste verzoek van DZS de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11: Garantie
11.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DZS enkel inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst
12.1 DZS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
12.2 DZS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
12.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
12.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat DZS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.5 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat DZS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 13: Informatieverstrekking door de klant
13.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar.
13.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden. Ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
13.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert DZS de betreffende bescheiden.
13.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DZS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan kamen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 14: Vrijwaring
14.1 De klant vrijwaart DZS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DZS geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15: Klachten
15.1 De klant dient een door DZS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
15.2 Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dan dient de klant DZS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 (een) maand na constatering hiervan op de hoogte te stellen.
15.3 Consumenten dienen DZS uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
15.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomt, zodat DZS in staat is hierop adequaat te reageren.
15.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
15.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat DZS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 16: Ingebrekestelling
16.1 De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan DZS.
16.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling DZS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 17: Hoofdelijk aansprakelijkheid klant
17.1 Als DZS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan DZS verschuldigd zijn.

Artikel 18: Aansprakelijkheid DZS
18.1 DZS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en n voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
18.2 Indien DZS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
18.3 DZS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
18.4 Indien DZS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slecht indicatie en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 19: Vervaltermijn
19.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van DZS vervalt in elk geval 12 (twaalf) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20: Recht op ontbinding
20.1 De klant heet het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer DZS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
20.2 Is de nakoming van de verplichtingen door DZS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DZS in verzuim is.
20.3 DZS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien DZS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 21: Overmacht
21.1 In aanvulling op het bepaalde artikel in 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van DZS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan DZS kan worden toegerekend in een van de wil van DZS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in de redelijkheid niet van DZS kan worden verlangd.
21.2 Tot in de lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet -, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
21:3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor DZS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DZS er weer aan kan voldoen.
21:4 Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
21:5 DZS is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 22: Wijziging van de overeenkomst
22.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering er van het nodig blijkt om de inhoudt ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Artikel 23: Wijziging algemene voorwaarden
23.1 DZS is gerechtig deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
23.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
23.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DZS vooraf met de klant bespreken.
23.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 24: Overgang van rechten
24.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DZS.
24.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
25.1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
25.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DZS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
26.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DZS is gevestigd, praktijk houdt, kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.